Llengües i legislació > Normativa Internacional

Podeu consultar la normativa internacional de rellevància que conté disposicions o que tracta directament les llengües i els drets dels seus parlants elaborada per l'ONU, la UNESCO, la Organització Internacional del Treball (OIT), l'Organització sobre la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), el Consell d'Europa (CdE) i la Unió Europea (UE). Així com altres documents d'àmbit internacional que tracten la temàtica dels drets lingüístics, les minories i les llengües.

OIT

ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL

Convencions

0.3.1.

Convenció núm. 107 relativa a la protecció i integració de poblacions indígenes, tribals i semitribals en Estats independents, adoptada per la Conferència General de l'Organització Internacional del Treball el 26 de juny 1957, Ginebra. Entrà en vigor el 2 de juny de 1959. (Superada per la Convenció núm. 169) [text complet: en, es, fr]

0.3.2. Convenció núm. 169 relativa als pobles indígenes i tribals, adoptada per la Conferència General de l'Organització Internacional del Treball el 27 de juny 1989, Ginebra. Entrà en vigor el 5 de setembre de 1991 [text complet: en, es, fr]

Recomanacions

0.3.3. Recomanació núm. 104 relativa a la protecció i la integració de les poblacions indígenes, i altres poblacions tribals i semitribals a països independents, adoptada per la Conferència General de l'Organització Internacional del Treball el 26 de juny 1957, Ginebra [text complet: en, es, fr]

 

Índex / Top 0.3.1. Convenció núm. 107 relativa a la protecció i integració de poblacions indígenes, tribals i semitribals en Estats independents, adoptada per la Conferència General de l'Organització Internacional del Treball el 26 de juny 1957, Ginebra. Entrà en vigor el 2 de juny de 1959. (Superada per la Convenció núm. 169)

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C107

Article 23
1.S’haurà d’ensenyar els infants de les poblacions afectades a llegir i escriure en la seva llengua materna o, on això no sigui possible, en la llengua utilitzada més comunament pel grup al qual pertanyen.

2.S'haurà de garantir la transició progressiva de la llengua materna o vernacla a la llengua nacional o a una de les llengües oficials del país.

3.S'hauran d'adoptar, en la mesura que sigui possible, disposicions adequades per preservar l'idioma matern o la llengua vernacla. [...]

Article 26
1.Els governs hauran d'adoptar mesures, apropiades a les característiques socials i culturals de les poblacions afectades, per fer-los conèixer els seus drets i obligacions, especialment pel que respecta al treball i als serveis socials.

2.Si cal, això es durà a terme mitjançant traduccions escrites i amb l'ús dels mitjans de comunicació de masses en les llengües d'aquestes poblacions.

 

Índex / Top 0.3.2. Convenció núm. 169 relativa als pobles indígenes i tribals en països independents, adoptada per la Conferència General de l'Organització Internacional del Treball el 27 de juny 1989, Ginebra. Entrà en vigor el 5 de setembre de 1991

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169

“La Conferència General de l'Organització Internacional del Treball,

Convocada a Ginebra pel Consell d'Administració de l'Oficina Internacional del Treball, i congregada en dita ciutat el 7 de juny de 1989, en la seva 76à sessió;

Observant les normes internacionals enunciades a la Convenció i a la Recomanació sobre poblacions indígenes i tribals, 1957, i

Recordant els termes de la Declaració Universal de Drets Humans, del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i dels nombrosos instruments internacionals sobre la prevenció de la discriminació, i

Considerant que l'evolució del dret internacional des de 1957, així com els canvis sobrevinguts en la situació dels pobles indígenes i tribals en totes les regions del món, fan aconsellable adoptar noves normes internacionals en la matèria, a fi d'eliminar l'orientació cap a l'assimilació de les normes anteriors, i

Reconeixent les aspiracions d'aquests pobles a assumir el control de les seves pròpies institucions, formes de vida i desenvolupament econòmic, i a mantenir i enfortir les seves identitats, llengües i religions, dins del marc dels Estats en què viuen, i

Observant que en moltes parts del món aquests pobles no poden gaudir dels drets humans fonamentals en el mateix grau que la resta de la població dels Estats en què viuen, i que les seves lleis, valors, costums i perspectives han estat sovint erosionats, i

Recordant la particular contribució dels pobles indígenes i tribals a la diversitat cultural, a l'harmonia social i ecològica de la humanitat i a la cooperació i comprensió internacionals, i

Observant que les disposicions que segueixen han estat establertes amb la col·laboració de les Nacions Unides, de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura i de l'Organització Mundial de la Salut, així com de l'Institut Indigenista Interamericà, als nivells apropiats i en les seves esferes respectives, i que es té el propòsit de continuar aquesta col·laboració a fi de promoure i assegurar l'aplicació d'aquestes disposicions, i

Després d'haver decidit adoptar diverses proposicions sobre la revisió parcial de la Convenció sobre poblacions indígenes i tribals, 1957 (núm. 107), qüestió que constitueix el quart punt de l'ordre del dia de la reunió, i

Després d'haver decidit que les esmentades proposicions tinguin la forma d'una convenció internacional que revisi la Convenció sobre poblacions indígenes i tribals, 1957;

adopta, amb data de vint-i-set de juny de mil nou-cents vuitanta-nou, la següent Convenció, que podrà ser citada com la Convenció sobre pobles indígenes i tribals, 1989; [...]

Article 28
1. S'haurà d'ensenyar als infants dels pobles afectats, sempre que sigui viable, a llegir i a escriure en la seva pròpia llengua indígena o en la llengua usada més comunament pel grup al qual pertanyen. Quan això no sigui viable, les autoritats competents hauran de celebrar consultes amb aquests pobles amb vistes a l'adopció de mesures que permetin assolir aquest objectiu.

2. S'hauran de prendre mesures adequades per assegurar que aquests pobles tinguin l'oportunitat d'arribar a dominar la llengua nacional o una de les llengües oficials del país.

3. S'hauran d'adoptar disposicions per preservar les llengües indígenes dels pobles afectatss i promoure'n el desenvolupament i la pràctica. [...]

Article 30
1. Els governs hauran d'adoptar mesures apropiades a les tradicions i cultures dels pobles afectats, a fi de fer-los conèixer els seus drets i obligacions, especialment en referència al treball, a les possibilitats econòmiques, a les qüestions d'educació i salut, als serveis socials i als seus drets derivats de la present Convenció.

2. Amb aquest fi, s'haurà de recórrer, si fos necessari, a traduccions escrites i a la utilització dels mitjans de comunicació de masses en les llengües d'aquests pobles.”

 

Índex / Top 0.3.3. Recomanació núm. 104 relativa a la protecció i la integració de les poblacions indígenes, i altres poblacions tribals i semitribals a països independents, adoptada per la Conferència General de l'Organització Internacional del Treball el 26 de juny 1957, Ginebra

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R104

"16. Els programes de formació professional destinats a les poblacions concernides haurien de preveure la formació de membres d'aquestes poblacions en qualitat d'instructors [...]. [...]

18. Durant les primeres etapes de la integració, la formació professional s'hauria d'impartir, en la mesura que sigui possible, en la llengua vernacla del grup afectat. [...]

28. La recerca científica hauria de ser organitzada i finançada amb vista a determinar els mètodes més adequats per a l'ensenyament de la lectura i l'escriptura als infants que pertanyin a les poblacions afectades i per a la utilització de la llengua materna o la llengua vernacla com a vehicle d'instrucció. [...]

33. Quan sigui adequat, la integració de les poblacions afectades hauria de ser facilitada per:

(a) l'enriquimient del vocabulari tècnic i jurídic de les seves llengües vernacles i dialectes;
(b) l'establiment d'alfabets per a l'escriptura d'aquestes llengües i dialectes;
(c) la publicació en aquestes llengües i dialectes de llibres de lectura adaptats al nivell educatiu i cultural de les poblacions afectades, i
(d) la publicació de diccionaris bilingües.”

OIT