Publicacions / Publications > Butlletí / Buletin


Mercator

Butlletí del centre Mercator:
dret i legislació lingüístics

I i II Semestres 2010 / I and II Semesters 2010

71

 

Sumari / Summary

Presentació / Introduction (en català - in English)

Legislació / Legislation

Catalunya / Catalonia: Llei 17/2010 de la llengua de signes catalana (DOGC núm. 5647 de 10/06/2010) (Versió oficial en català / Official version in Catalan)
Act 17/2010 on the Catalan Sign Language (DOGC no. 5647, 10/06/2010) (Versió no oficial en anglès / Unofficial version in English)

Aragó / Aragon: Llei 10/2009 d'ús, protecció i promoció de les llengües pròpies d'Aragó. (BOA núm. 252 de 30/12/2009) (Versió no oficial en català / Unofficial version in Catalan)
Law 10/2009 on the use, protection and promotion of the own languages of Aragon. (BOA no. 252, 30/12/2009) (Versió no oficial en anglès / Unofficial version in English)
Ley 10/2009 de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón (BOA 252 de 30/12/2009) (Versió oficial en espanyol / Official version in Spanish)

Vojvodina / Vojvodina: Estatut de la Província Autònoma de Vojvodina de 2009 (Službeni list APV núm. 17/2009 de 14.12.2009) (extracte) (Versió no oficial en català / Unofficial version in Catalan)
Statute of the Autonomous Province of Vojvodina of 2009 (Službeni list APV no. 17/2009, 14.12.2009) (excerpt) (Versió no oficial en anglès / Unofficial version in English)
Statut Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2009 (Službeni list APV broj 17/2009 od 14.12.2009. godine.) (Versió oficial en serbi / Official version in Serbian)

Marc Internacional / International Framework

Comitè Econòmic i Social Europeu / European Economic and Social Committee: Opinió sobre la integració dels treballadors estrangers (2009/SOC/364) (Versió no oficial en català / Unofficial version in Catalan)
Opinion on the integration of foreign workers (2009/SOC/364) (Versió oficial en anglès / Official version in English)

DOSSIER 22

La situació de les llengües dels pobles autòctons al Quebec / The situation of the languages of aboriginal peoples in Quebec [HTM / PDF]

 

Redacció / Editorial staff
Equip del Programa Mercator-Legislació / Team of the Mercator-Legislation Programme
Aureli Argemí, Maria Areny, Júlia Cordonet, David Forniès


Edita / Publisher
CIEMEN (Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions / Escarré International Centre for Ethnic Minorities and Nations)

Rocafort 242, bis
08029 BARCELONA
(CATALUNYA)

Tel. (+34) 93 444 38 00
Fax (+34) 93 444 38 09
mercator@ciemen.cat

ISSN 2013-2395

Nota
Si voleu adreçar-vos a la Redacció del Butlletí, envieu la vostra correspondència a l'adreça del CIEMEN. Podeu fer-hi arribar, per correu postal o electrònic o fax, tots els documents, lleis, bibliografia o enllaços que, segons el vostre criteri, s’haurien de publicar o esmentar en aquest Butlletí.

Note
If you wish to contact the Bulletin’s Editorial staff, please send a letter, an e-mail or a fax to CIEMEN (see address above). You may suggest any document, legal text, bibliography or link to be published or mentioned in the Bulletin.

Agraïments
Volem agrair la col·laboració d’Anna Arnall en la traducció dels textos a l’anglès i al català.

Acknowledgements
We would like to thank the kind collaboration of Anna Arnall in the translation of the documents into English and Catalan.


Amb el suport de / With the support of:
Comissió Europea / European Comission
Comissió Europea / European Commission