Tornar / Back

 

Constitució del Regne d'Espanya de 1978

PREÀMBUL
La Nació espanyola, amb el desig d'establir la justícia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de tots els qui la integren, en ús de la seva sobirania, proclama la voluntat de:
[...]
Protegir tots els espanyols i els pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.
[...]

TÍTOL PRELIMINAR

[...]

Article 2
La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

Article 3
1 El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la.

2 Les altres llengües espanyoles seran també oficials a las respectives Comunitats Autònomes d'acord amb llurs Estatuts.

3 La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objete d'especial respecte i protecció.

[...]

TÍTOL PRIMER
Dels drets i dels deures fonamentals

[...]

CAPÍTOL SEGON
Drets i llibertats

[...]

SECCIÓ 1
Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques

[...]

Article 20
[...]
3 La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social que depenguin de l'Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diferents llengües d'Espanya.
[...]

TÍTOL VIII
De l'organització territorial de l'Estat

[...]

CAPÍTOL TERCER
De les comunitats autònomes

[...]

Article 148
1 Les comunitats autònomes podran assumir competències en les matèries següents:
[...]
17. El foment de la cultura, de la investigació i, si el cas, de l'ensenyament de la llengua de la Comunitat Autònoma.

[...]

Disposició final
Aquesta Constitució entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui el text oficial al Boletin Oficial del Estado. Es publicarà també en les altres llengües oficials d'Espanya.

Tornar / Back